Fundacja

Fundacja Kooperatywy Grochowskiej została złożona w roku 2014. Fundacja podejmuje działania na rzecz budowy niezależności żywnościowej poprzez współpracę z drobnymi polskimi rolnikami i lokalnymi przetwórcami żywności. Zajmuje się wspieraniem, ochroną i dokumentacją zwyczajów kulinarnych, oraz tradycyjnych metod wytwórstwa i produkcji. Drugim ważnym kierunkiem działań Fundacji jest aktywizacja młodych matek poprzez wspieranie ich udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

Działamy w jednej z relatywnie najbiedniejszych dzielnic Warszawy – na Grochowie. Angażując mieszkańców we wspólne działania oddolne, zarówno te większe jak tworzenie od podstaw ogrodu miejskiego jak i codzienne: warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, spotkanie dla rodziców z małymi dziećmi i wiele innych, pokazujemy mieszkańcom, że mogą stać się podmiotem kształtującym swoje najbliższe otoczenie. Cel ten Fundacja realizuje m.in. poprzez udział w projektach “Razem dla dzieci” i “Razem dla dzieci Pragi Południe” – obydwa realizując w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Wierzymy, że drobne działania, związane z poprawą jakości najbliższego otoczenia jak i zmianą codziennych nawyków np. zakupowych, przyczyniają się do poprawy komfortu życia, zwiększenia zaufania i zaangażowania społecznego oraz kształtowania postaw obywatelskich. To wszystko sprawia, że przestrzeń miejska w której istotna role odgrywają wspólnoty lokalne i więzi społeczne staje się miejscem przyjaznym, gdzie się dobrze żyje.

Prezeską Fundacji jest dr Anna Urbańska, aktywistka społeczna, inicjatorka powołania do życia Kooperatywy Grochowskiej, liderka, uczestniczka Szkoły Liderów PAFW.

Fundacja wyrosła ze sprawnie działającej oddolnej organizacji jaką jest Kooperatywa Grochowska. Działa ona nieprzerwanie od 2009 roku, jako jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce. Opiera swe działania wyłącznie na wolontariacie. Fundacja Kooperatywy Grochowskiej wspiera działanie Kooperatywy.

Od roku 2013 jej działania prowadzone są w Centrum Aktywności Lokalnej, Paca 40, a od 2016 roku jest współgospodarzem Paca 40 m.in. razem, z C.A.L., Fundacją Ashoka, Fundacją Rodzinna i Instytutem Rozwoju Miast realizując tam program prowadzenia Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
Od początku w rozwoju kooperatywy uczestniczyło ponad 1000 osób. Obecnie, od 2 lat, kooperatywę tworzy 100 osób – głównie kobiet. Dzięki kolektywnemu wysiłkowi co tydzień, przez cały rok organizujemy spotkania – odbiory. Jako kooperatywa działa w ruchu rolnictwa wspieranego przez społeczność (RWS). Głównym cele kooperatywy jest dostarczanie mieszkańcom miasta wysokiej jakości żywności od drobnych rolników i producentów, głównie z terenu Polski, z pominięciem pośredników. W ten sposób Kooperatywa buduje suwerenność żywnościową, wspiera zrównoważoną konsumpcję i rozwija i rewitalizuje kontakty miasto-wieś.


Kooperatywa Grochowska Foundation has been established in 2014, with the aim to support social integration and local community development, especially in fields of mothers’ and women’s entrepreneurship, as well as mothers’ participation in social and cultural activities. The Foundation is also concerned with supporting, protecting, and providing documentation of traditional cultural knowledge, local culinary practices, along with old methods of food production and processing. Rising awareness of food sovereignty is another task of this organization. The President of the Foundation is Anna Urbańska, PhD, social activist, founder of Kooperatywa Grochowska (Grochowska Cooperative), active participant of The Polish-American Freedom Foundation (PAFF) Leaders Program.

Since 2013, the Foundation has been operating at the Centre of Local Activities (CAL), Paca 40 Street. Since 2016, it has been co-hosting the site with CAL, Fundacja Ashoka (Ashoka Foundation), Fundacja Rodzinna (Family Foundation), and Instytut Rozwoju Miast (Institute of Urban Development), all of them responsible for running Centrum Społeczne PACA (PACA Social Centre) from 2016 to 2018, as well as supporting local activities in the area covered by Integrated Revitalisation Programme for Warsaw Till 2022.
The Foundation grew out from Kooperatywa Grochowska – an efficient grassroots organization which has been operating uniterrpuptedly since 2009, as one of the first of this kind in Poland. Kooperatywa Grochowska relies entirely on voluntary service, supported by the Foundation.

From the beginning of its operation, there have been over 1,000 people taking part in the development of Kooperatywa Grochowska. Presently, the Cooperative consists of 100 members, mainly women. Every week all year round, we organize meetings combined with pick-up of preordered supplies. We are also involved in Community Supported Agriculture (CSA) movement.
Primary aim of Kooperatywa Grochowska is to provide urban residents with high quality food purchased directly from small farmers and producers, mainly from Poland. That way we lay down foundations for food sovereignty, supporting sustainable consumption, as well as developing and recreating bonds between rural and urban communities.

Kooperatywa’s second goal is to engage and support local community. We operate in one of the relatively poorest areas of Warsaw, showing its residents how they can shape their urban environement. Getting them involved in grassroots activities – from large scale projects like establishing an urban garden from a scratch, to small everyday tasks such as organizing educational workshops for children, meetings for young parents and many more. For this purpose the Foundation along with Kooperatywa Grochowska takes part in projects ‘Razem dla dzieci’ (Together for Children) and ‘Razem dla dzieci Pragi Południe’ (Together for Children of Praga South District), in both cases in cooperation with Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego (The Comenius Foundation for Child Development). We strongly believe that this kind of activities contribute to improving the quality of people’s lives, growing mutual trust, engaging local communities, and shaping of civic attitudes. Thanks to our involvement the urban space – so much dependent on common visions and social ties – has been becoming more and more friendly for its inhabitants.